منطقه 22

منطقه 22 تهران در موقعیت مکانی خاصی قرار گرفته‌است و هم ...